סביון סנטר :: תנאי שימוש ופרטיות
פתיחת תפריט הנגישות  

תנאי שימוש ופרטיות

תנאי שימוש אתר אינטרנט - קניון
 
 
1.       כללי
1.1.    השימוש באתר כפוף לקריאת תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), עלכן יש לקרוא היטב את תנאי השימוש, שכן שימוש באתר מהווה הסכמת הקורא לכלסעיפי תנאי השימוש.
 
1.2.    מרכז סביון סנטר הינו בבעלות הראלחברה לביטוח בע"מ ומנוהל על ידי פרו-מול בע"מ (להלן: "הראל" ו/או "חברת הניהול").
 
1.3.    הראל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש שלהלן, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.
 
1.4.    אתר זה מופנה לנשים וגברים כאחד. הניסוח בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 
1.5.    תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין הראל לבין כל משתמש ו/או צופה באתר ו/או מקבל מידע המצוי בו.
 
2.       שימוש באתר
2.1.    הראל מאפשרת שימוש באתר לכל אדם כל עוד השימוש נעשה לצרכים פרטיים ובכפוף לתנאי השימוש ולכל דין אחר.
 
2.2.     הראל שומרת את זכותה להפסיק ו/או למנוע ו/או לחסום את תכני האתר בפני כל משתמש אשר לא יעשה בהם שימוש בהתאם להוראות תנאים אלו ו/או כל דין אחר.
 
3.       הגבלת אחריות הראל
3.1.    המשתמשים באתר נושאים בכל אחריות לשימוש באתר ובכל הכרוך והקשור בכך.
 
3.2.    הראל לא תישא בכל אחריות בגין נזק, הוצאה ו/או אבדן, הנובעים או הקשורים לשימוש באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לעיכוב בשימוש בו, אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא. ההסתמכות במישרין או בעקיפין על המידע, נזק שיגרם למחשב המשתמש או לכל ציוד אחר ו/או של צדדים שלישיים לרבות כתוצאה מוירוסים או יישומי תוכנה למיניהם.
 
3.3.     אין המידע באתר, התוכנות שבו, התמונות, הגרפיקה, סרטוני הווידאו וכיו"ב (להלן: "תכני האתר") מהווה המלצה, חוות דעת, ייעוץ, או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שרות כלשהו. כל תכני האתר מוצעים למשתמשים כמו שהם. המשתמשים באתר נושאים באחריות הבלעדית לכל הסתמכות כלשהי על תכני האתר והראל לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות כאמור לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל כל תשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בין המשתמשים לבין הראל יחסים כלשהם החורגים מעבר לאלו המפורטים בתנאי השימוש.
 
3.4.    הראל עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן ואולם היא לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אבדן שיגרמו למשתמשים אם המידע אינו שלם ו/או אם נפלו בו טעויות ו/או אי דיוקים.
 
3.5.    האתר איננו אתר מכירות והראל אינה ולא תיחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.
 
3.6.    תכני האתר נמסרים להראל על ידי צדדים שלישיים. הראל לא תהיה אחראית בגין כל תוכן באתר אשר נמסר לה ע"י צדדים שלישיים באשר הם לרבות כל טענה בדבר אי התאמה, חוסר, הטעיה ו/או הפרה של זכויות קניין בקשר עם תוכן כאמור לעיל.
 
3.7.    הראל לא תהיה אחראית בגין כל נזק, הפסד או הוצאה אשר עלולים להיגרם למשתמשי האתר בקשר עם צדדים שלישיים. עוד יובהר כי הראל לא תהיה אחראית לכל התקשרות מכל סוג שהיא בין משתמשי האתר לבין צדדים שלישיים.
 
3.8.    הראל לא תהיה אחראית לטיב, איכות, תקינות ו/או נזק או הפסד אשר עלול להיגרם למשתמשי האתר בקשר עם כל שירות נלווה שהאתר מציע לרבות מנוע חיפוש מכל סוג שהוא שהראל מפעילה/תפעיל באתר, "קישוריות" () לאתרי אינטרנט אחרים וכיו"ב.
 
4.       קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
4.1.    מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הראל בלבד. (למעט תכנים פרסומיים ותכנים שנמסרו לה על ידי צדדים שלישיים ו/או משתמשים שהתירו לה לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא לקבל הסכמתה של הראל בכתב ומראש.
 
4.2.    מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הראל בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הראל בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של הראל בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 
 
5.       פרסומות
5.1.    הראל אינה אחראית לכל תוכן פרסומי או כל מידע מסחרי כלשהו אשר יפורסם באתר. האחריות על פרסומים כאמור הינה של המפרסמים בלבד.
 
5.2.    כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות הראל יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
 
5.3.    הראל מעמידה את האתר לשימוש המפרסמים כפלטפורמה להצגת פרסומות והפצתן והיא אינה מפרסמת בפועל ו/או מפיצה פרסומות.
 
6.       פרטיות
6.1.    במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, תהיה עשוי להיתבקש למסור פרטיך האישיים לידי הראל. בעצם שימושך באתר ואספקת פרטיך, הינך נותן בזאת את הסכמתך להיכלל במאגר מידע פוטנציאלי שמנהלת או תנהל הראל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 
6.2.    הראל תהיה רשאית למסור את הפרטים האישיים כאמור לגורמים הקשורים בתפעול האתר וכן לכל רשות אכיפה ו/או על פי כל צו שיפוטי. כמו כן הראל תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין ע"י מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור למשתמש/ת מסויימ/ת.
 
7.       איסור על שימוש בלתי חוקי
7.1.    בעצם שימושך באתר הינך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר הנוגד את תנאי השימוש ו/או כל דין אחר.
 
7.2.    כמו כן הינך מתחייב ומבלי לגרוע מכליות האמור לעיל. כי לא תנהג ו/או תפעל באופן העלול לגרום נזק ו/או חבלה לאתר ו/או במערכות המחשב של הראל/או צדדים שלישיים בין אם במעשה או במחדל.
 
7.3.    מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של הראל, הינך מסכים כי במקרים בהם הראל תחשוש כי שימושך באתר נוגד את תנאי השימוש ו/או את הוראות הדין, תהיה הראל רשאית להתחקות אחר שימושים אלו באתר, למנוע גישה לאתר, ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים, שפעילותך עלולה לפגוע בהם ו/או שניתן צו שיפוטי המורה לעשות כן, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת אשר הראל תמצא לנכון כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.